Operatörler Nedir?

Operatör Nedir?

       Operatörler uygulamalarımızda matematiksel yada mantıksal işlemleri yapmamızı sağlayan özel karakter ve karakterler grubudur. Operatörler bir veya birden fazla karakterden oluşabilirler.

       Operatörlerin ne olduğunu anlatmadan önce operatörlerin işlem yapabilmesini sağlayan bir kavramı da açıklamamız gerekmekte.

Operand Nedir?

       Operatörler işlemleri yapabilmek için değişkenlere, veya değişken gruplarına ihtiyaç duymaktadır. Operatörlerin işlemlerini gerçekletirmeleri için ihtiyaç duyduğu bu değişkenlere operand denilmektedir. Örneğin “+“ operatörü toplama işlemini gerçekleştirebilmesi için minimum iki sayıyıa (operanda) ihtiyaç duymaktadır

Operatör çeşitleri

 

  Operatör Çeşidi

  Sembol

İşaret operatörleri

+ -

Aritmetik operatörler

+ - * / %

Mantıksal operatörler

& | ^ ! ~ && || true false

String birleştirme operatörü

+

Arttırma / Azaltma

++ --

Kaydırma operatörü

<< >>

Karşılaştırma operatörleri

== != < > <= >=

Atama operatörleri

= += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>=

Indeks belirtme operatörü

[]

Dönüştürme operatörü

()

Yeni nesne türetme operatörü

new

Tür bilgisi operatörü

as is sizeof typeof

Tür dönüşümü kontrol operatörleri

checked unchecked

Yönlendirme ve adresleme operatörleri

* -> [] &

Lambda operatörü

=>

 

 Şimdi öncelikli olarak öğrenilmesi gereken operatörlerden bahsedeceğim ve örneklerle açıklamaya çalışacağım.

İşaret Operatörleri

       İki adet işaret operatörü bulunmaktadır. Bunlar “+” ve “-“ operatörleridir. Sayısal değerlerin sıfırdan küçük olduğu durumlarda başına “-“ konulup sayının negatif olduğu belirtilir. Pozitif olan sayılar için isteğe bağlı olarak sayının başına”+” işareti konulmaktadır. Önünde işaret olmayan sayılar varsayılan olarak pozitif kabul edilmektedir.

static void Main()
  {
    Console.WriteLine(7);
    Console.WriteLine(+7);
    Console.WriteLine(-7);
  }
static void Main()
  {
    int a = 1;
    Console.WriteLine(-a);  // ekran çıktısı => -1
    Console.WriteLine(-(-a)); // ekran çıktısı => 1
  }Aritmetik Operatörler

       Matetiksel işlemlerde kullanılan temel işaretlerdir. Bunlar toplama “+”, çıkarma “-“, çarpma “*” , bölme “/” ve mod alma “%” işaretleridir.

static void Main()
  {
    int a = 10;
    int b = 11;
    int c = 12;

    int topla = a + b + c;
    int cikarma= c - a;
    int carpma = a * b;
    int bolme = c / 3;
    int mod = c % a;
    
    Console.WriteLine(topla);  //ekran çıktısı=> 33
    Console.WriteLine(cikarma); //ekran çıktısı=> 2
    Console.WriteLine(carpma); //ekran çıktısı=>110
    Console.WriteLine(bolme);  //ekran çıktısı=> 4
    Console.WriteLine(mod);   //ekran çıktısı=> 2
  }

 

Atama Operatörleri

       Bir değişkene bir değer atamak için kullanlan operatörlerdir. Kullanıcıdan girilen herhangi bir girdi (input) bir değişkene atanabileceği gibi bir işlemin sonucu da bu operatörler ile atanabilmektedir.

       = operatörü; bir değeri başka bir değişkene atamak için kullanılır.

       += operatörü; a=a+b işlemi yerine a+=b işlemi yapılabilir.

       -= operatörü; a=a-b işlemi yerine a-=b işlemi yapılabilir.

       *= operatörü; a=a*b işlemi yerine a*=b işlemi yapılabilir.

       /= operatörü; a=a/b işlemi yerine a/=b işlemi yapılabilir.

       %= operatörü; a=a%b işlemi yerine a%=b işlemi yapılabilir.

 

String Birleştirme Operatörü

       Toplama ve işaret operatörü olarak da kullanılan “+” işaretine en az iki string operand verilmesi durumunda bu iki string değeri birleştirip tek bir string haline getirmektedir.

static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Çaylak " + "Yazılımcıya " + "hoşgeldiniz!");
  }

Arttırma / Azaltma Operatörleri

       Sayısal değer içeren bir sayısal değeri birer arttırıp azaltmak için kullanılan operatörlerdir.

 static void Main()
  {
    int sayi = 6;
     
    sayi++;

    Console.WriteLine(sayi); //ekran çıktısı => 7
  
    sayi--;
    Console.WriteLine(sayi); //ekran çıktısı => 6
  }

Mantıksal Operatörler

       Mantıksal doğru (true) ve yanlış (false) karşılaştırmalar yapmak için kullanılan operatörlerdir.

static void Main()
  {
    int ilkSayi = 2;
    int ikinciSayi = 8;

    Console.WriteLine(ilkSayi == ikinciSayi);//ekrana false yazar
    Console.WriteLine(ikinciSayi > ilkSayi);////ekrana true yazar

    if (ikinciSayi > ilkSayi) //koşul doğru olduğu için içeriye girer
    {
      Console.WriteLine("ikinci sayı birinci sayıdan büyüktür.");
    }
  }

 

&&(ve) operatörü sadece tüm operandların “true” olduğu operandlarda “true” sonucunu verir.

static void Main()
  {
    bool a = true && true; 
    bool b = true && false;
    bool c = false && true;
    bool d = false && false;

    Console.WriteLine(a); //ekrana true yazar
    Console.WriteLine(b); //ekrana false yazar
    Console.WriteLine(c); //ekrana false yazar
    Console.WriteLine(d); //ekrana false yazar
  }

 

   || (veya) operatörü tüm operand’lardan en az birinin true olması durumunda true sonucunu verir.

static void Main()
  {
    bool a = true || true;
    bool b = true || false;
    bool c = false || true;
    bool d = false || false;

    Console.WriteLine(a); //ekrana true yazar
    Console.WriteLine(b); //ekrana true yazar
    Console.WriteLine(c); //ekrana true yazar
    Console.WriteLine(d); //ekrana false yazar
  }

 

       ! operatörü true olan değeri false, false olan değeri true yapmak için kullanılır. Değişkenin sahip olduğu değerin tam tersini kontrol etmekte kullanılır.

static void Main()
  {
    Console.WriteLine(! true); //ekrana false yazar
    Console.WriteLine(! false); //ekrana true yazar
    Console.WriteLine(! (4 < 3)); //ekrana true yazar
  }

 

Karşılaştırma Operatörleri

       İki veya daha fazla operandı karşılaştırma amacıyla kullanılır.

Sembol  

 Anlamı

Küçükse

<=

Küçük eşit

Büyükse

>=

Büyük eşit

==

Eşitse

!=

Eşit değilse

 

 

 

Comments (1) -

 • || ne hatırlayamadım. açtım baktım. tesekkruler

Add comment