Strings - Python 101 #7

Strings

Bu makalemizde metinsel değişken tipi(string) üzerinde duracağız. Çeşitli örnekler ile metinsel bir değişken ile neler yapabileceklerimizi öğreneceğiz. Hadi başlayalım.

1-) Metin içerisindeki bir karaktere erişmek

Python'da oluşturmuş olduğunuz metinsel değişkenlerin içerisindeki karakterlere köşeli parantezleri("[ ]") kullanarak çok rahatça erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin;

sebze = "brokoli"
karakter = sebze[2] # sebze isimli degiskenin 2. index'indeki degeri karakter degiskenine atadik.
print karakter

Çıktı = o

Index'in 0'dan başladığını göz önünde bulundurursak; Index değerine göre veri atamaları yukarıdaki şekildeki gibi olacaktır.

karakter = sebze[0] # b
karakter = sebze[1] # r
karakter = sebze[2] # o
karakter = sebze[3] # k
.
.

2-) len fonksiyonu

len fonksiyonu, bizlere bir string içerisindeki karakter uzunluğu vermektedir. Örneğin;

sebze="brokoli"
print len(sebze)

Çıktı = 7

len fonksiyonu kullanarak rahatça bir metnin son karakterine erişebileceğimizi farketmiş miydiniz?

sebze="brokoli" # Değişkenimizi tanımladık
uzunluk = len(sebze) # Uzunluğumuzu bir değişkene atadık
son_karakter = sebze[uzunluk - 1] # Yukarıda öğrendiğimiz bilgilerden son karaktere eriştik ve değişkenimize atadık
print son_karakter

Çıktı = i

Örnek - 1

For döngüsü ile stringteki bütün karakterlere nasıl erişeceğimizi görelim.

sebze="brokoli"
for karakter in sebze:
  print karakter

Çıktı:
b
r
o
k
o
l
i

Örnek - 2

Yukarıda for ile yapmış olduğumuz kelimedeki karakterleri yazdırma işleminin while ile nasıl uygulandığına bakalım.

sebze = "brokoli"
index = 0
while index < len(sebze):
  karakter = sebze[index]
  print karakter
  index = index + 1

String'i parçalamak(String slices)

Python'da bir string'i parçalamanın şematize edilmiş halini görelim.

# Basite indirgediğimiz de şu örnekle bütün işlemi açıklayabiliriz.
metin[baslangic_degeri : bitis_degeri]

Örnek - 3 

Bir metni parçalamak için ihtiyacımız olan tek şey string türünde bir değişkenimizin/verimizin olmasıdır. Metnimize(string değişkenimize) sahip olduğumuz sürece köşeli parantezleri "[]" kullanarak işlem yapabiliriz. 

metin = "Caylak Yazilimci"
# Köşeli parantez içerisine yazdığımız değerler dahildir.
print metin[0:6] # string in 0 ile 6 aralığındaki değerini alır.(0 ve 6 dahil)
print metin[2:] # 2. indexten itibaren stringi bütünüyle alır
print metin[7:16]
print metin[:10] # 0. indexten 10. index'e kadar string'i parçalayacaktır.

# Çıktılarımız aşağıdaki gibi olacaktır.
Caylak
ylak Yazilimci
Yazilimci
Caylak Ya

Upper/Lower Fonksiyonları

Upper ve lower fonksiyonlarını Python'da metinler üzerinde büyük/küçük harf değişikliği yapmak adına kullanırız. Zaman zaman çok işimize yarayacak olan bu fonksiyonların nasıl kullanıldığına bir göz atalım.

kelime = 'Caylak Yazilimci'
print kelime.upper() # metni büyük harfe çevirir
print kelime.lower() # metni küçük harfe çevirir

# Çıktı
CAYLAK YAZILIMCI
caylak yazilimci

Find Fonksiyonu

Find fonksiyonu sayesinde bir metin içerisinde aradığımız karakterin kaçıncı indexte olduğunu bulabiliriz. Gelin hep beraber nasıl uygulandığına bir göz atalım.

Hatırlatma: Find fonksiyonu bize integer(sayısal) bir değer döndürür.

metin = "Caylak"
print metin.find('y') # metin içerisinde 'y' nin indexini arıyoruz
print metin.find('la') # metnin içerisinde 'la' nın indexini arıyoruz, burada indexi l'nin indexi(3) olarak geri döndürecektir.
print metin.find('a',3) # 3. indexten başlayarak metin içerisinde a'yı tarayacaktır.
print metin.find('a',1,3) # 1. index ile 3. index dahil olmak üzere aradaki metinde 'a' yı arayacaktır.
print metin.find('b') # eğer aradığınız veri metinde yoksa -1 sonuç olarak döndürülecektir.

# Sırasıyla çıktılar:
2
3
4
1
-1

in Operatörü

in operatörü boolean tipinde bir operatördür. Bu operatörün işlem yapabilmesi için iki değere ihtiyacı vardır ve geriye "True" ya da "False" bir sonuç döndürür.

sebze = 'muz'
print 'm' in sebze
print 'a' in sebze

# Çıktı (sırasıyla)
# True
# False

Basit bir örnekle in operatörünü inceledik. String türündeki değişkenler için en yaygın olarak kullanılan terimlere ve fonksiyonlara değindik. Örnekler ile detaylı bir şekilde Stringsleri ilerleyen zamanlarda inceleyeceğiz. 

 

Add comment